Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

roksann
12:21
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

roksann
12:20
roksann
12:19
1158 4216 500
Reposted frompollywood pollywood viaowocowapestka owocowapestka
12:18
roksann
12:18
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viaowocowapestka owocowapestka
12:11
1531 dcbf 500
roksann
12:09
4291 bd43 500
roksann
12:08
roksann
12:07
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
12:05
9807 9b04 500
Reposted fromthefandomhoarder thefandomhoarder viacoffee coffee
roksann
12:04
1789 0e3b 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
roksann
12:04
roksann
12:02
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viaowocowapestka owocowapestka
roksann
11:57
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viacoffee coffee
roksann
11:57
6154 046b
Reposted fromipo ipo viajogi jogi
roksann
11:55
4181 b210 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
roksann
11:55
roksann
11:55
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaowocowapestka owocowapestka
roksann
11:55

March 19 2015

roksann
22:26
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaashyda ashyda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl